Dilluns
24 de Abril de 2017
18:56:42

Actualitzar

Seu electrònica

Portal Transparència

Imatge del portal de transparència

Introducció

L'Ajuntament de Puçol ha adoptat com a eixos fonamentals de la seua acció política, la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern. En conseqüència, pretén donar compliment a l'establit en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, així com en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i la resta de normativa que resulta d'aplicació, fins que es posen en funcionament serveis com el Portal de la Transparència en el núvol per a entitats locals promogut per la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.


Així, considerant que l'article 10.3 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, disposa que les entitats que integren l'Administració Local podran adoptar altres mesures complementàries i de col·laboració per al compliment de les obligacions de transparència, l'Ajuntament de Puçol ha procedit a implantar un nou apartat de Transparència en la seu electrònica (http://sede.puçol.es), facilitant informació i dades rellevants de l'Ajuntament i la seua gestió fins que funcionen les corresponents plataformes o portals de transparència.